Choď na obsah Choď na menu
 


Z histórie školy

 

Pri príležitosti 30. výročia otvorenia novej budovy Základnej školy s materskou školou na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach si spoločne pripomeňme niektoré historické míľniky celého školstva vo Vrútkach.

 

Jedným z najzaujímavejších prameňov je Školská kronika Štátnej ľudovej dievčenskej školy vo Vrútkach, ktorú založila Klotilda Haidelmayerová, správkyňa školy. Sú v nej zápisy od prvého školského roku v novom československom štáte /1919/1920/ až do roku 1945.

 

Obrázok

Najdôležitejšia zmena v školskom roku 1919/1920 spočívala v rozdelení dovtedy jednotnej koedukovanej školy. Vznikla štátna ľudová škola chlapčenská /správca Alois Saifert z Hostivic pri Prahae/ s 11 triedami a štátna ľudová dievčenská škola /správkyňu Annu Sychravovú, ktorá sa stala poslankyňou NZ, zastupoval správca chlapčenskej školy/ s 9 triedami. Od septembra 1920 sa správkyňou dievčenskej školy stala Klotilda Haidelmayerová z Třeběchovíc.

 

 

Obrázok

 

 

 

Školy vzájomne spolupracovali. Ich život bol bohatý a pestrý. Kronika zachytáva všetky podstatné zmeny. K významnejším patrí zápis o Výnose Ministerstva školstva a národnej osvety zo 4. septembra 1942, ktorým sa ľudové školstvo rozdelilo podľa konfesií na evanjelické a.v. ľudové školy a na rímskokatolícke ľudové školy.

 

Obrázok

Ďalší vývoj spoločnosti /vojna, jej ukončenie, politické zmeny/ vyvrcholili v roku 1953 tým, že do platnosti vstúpila školská reforma, podľa ktorej vznikali osemročné stredné školy s povinnou školskou dochádzkou od 6 do 14 rokov. Vo Vrútkach vznikli zlúčením škôl dve osemročné školy vo dvoch školských  obvodoch, v západnom /1. osemročná  - teraz ZŠ Hany Zelinovej na Ul. Čachovský rad/ a vo východnom /2. osemročná škola, teraz na Ul. M. R. Štefánika 1/.

Obrázok

Ďalšou významnou zmenou v kronikách je zápis v školskom roku 1959/1960 – Organizačné zmeny:

„V rámci prestavby školstva zriadila sa na tunajšej škole 9. trieda základného vzdelávania. Tento ročník sa vyučoval podľa prechodných vyučovacích osnov, ktoré dopĺňajú a rozširujú základné vzdelanie.“

 

Postupne sa v jednotlivých ročníkoch počet žiakov zvyšoval, pracovala družina mládeže, rozširovala sa školská a mimoškolská práca. Industrializácia priniesla vzrast počtu obyvateľstva, vybudovali sa nové sídliská a začal sa prejavovať akútny nedostatok školských priestorov. Žiaci sa učili v troch budovách: bývalej meštianke, v budove „Wachsberger“ a budove na Gottwaldovej ulici /terajšia ZUŠ/.

Obrázok

Obrázok

 

Obrázok

 

Vznikla potreba výstavby novej školy. V tomto období boli rozostavané viaceré investičné akcie v rezorte školstva v okrese. Spôsobili, že výstavba našej jubilantky – dnešnej základnej školy – bola zdĺhavá. Od plánov na jej výstavbu do otvorenia prešlo takmer desaťročie.

Obrázok

Obrázok

Konečne nastal vytúžený deň s veľkým D – 29. 9. 1978 – všetci sa zišli pri otvorení novej školy – ZDŠ na Ul. víťaznej armády vo Vrútkach. Pri úprave a sťahovaní do novej školy žiaci spolu s pedagógmi odpracovali mnoho hodín. Významným pomocníkom bolo ZRPŠ.

Pod vedením riaditeľky školy Anny Janšovej a zástupkýň Oľgy Horemužovej a Viery Chorvátovej pracoval pedagogický zbor v zložení:

Anežka Greisigerová, Milada Lacková, Miriam Ondriašová, Mária Kramárová, Elena Kluknavská, Jela Belejová, Lýdia Balážová, Anna Lisoňová, Drahoslava Uhrinová, Magdaléna Svrčková, Darina Drobníková, Jiřina Cabanová, Elena Luptáková, Margita Tesárová, Elena Feriančíková, Vlasta Hubočanová, Antónia Rybáriková, Elena Martinusová, Viera Midžiaková, Marta Prokšová, Viera Heimová, Marta Bernátová, Magdaléna Ruttkayová, Anna Moricová, Jolana Kunová, Danica Hajková, Ivan Kuchen, Jarmila Záthurecká, Anna Hrachovinová, Mária Hlaváčiková, Ľubica Lamošová, Ľudmila Dringušová, Oto Pivarči, Erika Ruttkayová, Anna Krivošová, Emília Volentierová, Vladimír Zibolen, Janka Ondrejková, Viera Štróblová, Gabriela Cabadajová, Mária Čajová, Eva Kozová, Jaroslava Majorová, Eleonóra Pavlová, Alena Fančiová, Oľga Senčeková.

 

Obrázok

 

 

Obrázok

   

Od tohto dňa teda uplynulo už tridsať rokov. Školskou bránou prešlo 22 348 žiakov. Zmenili sa formy práce aj organizácia vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces prešiel niekoľkými právnymi zmenami. Škola sa v roku 2002 stala samostatným právnym subjektom, v roku 2005 sa spojila s materskou školou na Ul. 1. čsl. brigády. Školská družina sa zmenila na školský klub detí a poskytuje žiakom školy záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania. Školská jedáleň sa osamostatnila, zabezpečuje stravovanie žiakom a zamestnancom školy i deťom materskej školy. Neodmysliteľné miesto v práci školy má aj Školská rada, zložená zo zamestnancov školy, poslancov mestského zastupiteľstva a rodičov. Pri ZŠ s MŠ pracuje združenie rodičov, ktoré je nápomocné pri organizovaní rôznych podujatí pre žiakov školy ale i rodičov.

 

Pri tridsiatom výročí otvorenia školy si všetci želáme, aby jej história pokračovala ďalej. Šancu ďalšieho rozvoja vidíme v nastupujúcej reforme školstva. Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na vzdelávanie v ďalších stupňoch, ale aj formovať u detí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Stále platí, že škola je taká dobrá, akí sú v nej ľudia. 

  

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< august / 2022 >>